Truecrypt – Obsługa wiersza poleceń

Dział tylko dla użytkowników wersji TrueCrypt na Windowsa. Aby dowiedzieć się, jak obsługiwać wiersz poleceń w TrueCrypt na systemach Linux i Mac OS X, uruchom: truecrypt –h

/help lub /?

Uruchamia pomoc wiersza poleceń.

/volume lub /v

Ścieżka wolumenu TrueCrypt do zamontowania (nie używaj podczas demontowania). Dla wolumenu utworzonego w pliku ścieżka musi zawierać nazwę pliku. Aby zamontować wolumen utworzony w partycji/urządzeniu, użyj np. /v \Device\Harddisk1\Partition3 (aby ustalić ścieżkę partycji/urządzenia uruchom TrueCrypt i kliknij Wybierz urządzenie). Możesz także zamontować partycję lub dynamiczny wolumen używając używając jego nazwy wolumenu (np., /v \\?\Volume{5cceb196-48bf-46ab-ad00-70965512253a}\). Aby ustalić nazwę wolumenu użyj np. mountvol.exe. Pamiętaj, że w ścieżkach urządzeń bierze się pod uwagę wielkość liter.

/letter lub /l

Litera dysku którą ma być oznaczony wolumen. Kiedy pominięta jest /l lub użyta /a, to wykorzystywana jest pierwsza wolna litera dysku.

/explore lub /e

Otwiera okno eksploratora po zamontowaniu wolumenu.

/beep lub /b

Sygnał informujący o zakończeniu montowania/demontowania wolumenu.

/auto lub /a

Jeśli nie ustawiony jest żaden parametr, następuje automatyczne montowanie wolumenu. Natomiast jeśli ustawiony jest parametr devices (np., /a devices), to następuje automatyczne montowanie wszystkich dostępnych wolumenów utworzonych w partycji/na urządzeniu. Odpowiednio ustawienie parametru favorites skutkuje automatycznym zamontowaniem ulubionych wolumenów oznaczonych do "zamontowania podczas zalogowania".
Jeśli określone są parametry /quit i /volume to parametr /auto jest ukryty. Jeśli nie chcesz, by pojawiało się okno aplikacji, użyj /quit.

/dismount lub /d

Demontuje wolumen oznaczny literą dysku (np. /d x). Jeśli nieokreślona jest żadna litera dysku, demontowane są wszystkie obecnie zamontowane wolumeny TrueCrypt.

/force lub /f

Wymusza demontowanie (jeśli wolumen do zdemontowania zawiera pliki używane przez system lub program) i jednocześnie wymusza montowanie w trybie wspólnym (tj. bez wyłącznego dostępu).

/keyfile lub /k

Podaje plik klucza lub ścieżkę szukania pliku klucza. Dla wielokrotnych plików klucza wyznaczane są np.: /k c:\keyfile1.dat /k d:\KeyfileFolder /k c:\kf2
Aby wyznaczyć plik klucza przechowywany na żetonie lub smart card, użyj tej składni: token://slot/SLOT_NUMBER/file/FILE_NAME

/tokenlib

Korzysta z ustalonej biblioteki PKCS #11 dla żetonów i smart cards.

/cache lub /c

Parametr y lub bez parametru: włącza zapamiętywania haseł; n: wyłącza zapamiętywanie haseł (np., /c n). Pamiętaj, że wyłączenie zapamiętywania haseł nie wymazuje pamięci (użyj /w żeby wymazać pamięć).

/history lub /h

Parametr y lub bez parametru: włącza zapisywanie historii zamontowanych wolumenów; n: wyłącza zapisywanie historii zamontowanych wolumenów (np., /h n).

/wipecache lub /w

Wymazuje wszystkie hasła zapisane w pamięci sterownika.

/password lub /p

Hasło wolumenu. Jeśli hasło zawiera spacje, to musi być podane w cudzysłowie (np., /p "Moje hasło"). Użyj /p "" aby ustawić puste hasło. Ostrzeżenie: Ta metoda jest niezalecana kiedy na niezaszyfrowany dysk zapisywany jest niezaszyfrowany log wiersza poleceń (może być niebezpieczna).

/quit lub /q

Automatycznie wykonuje żądane polecenia i opuszcza program (nie wyświetli się główne okno programu TrueCrypt). Jeśli jako parametr ustawimy preferences (np., /q preferences), to ładowane/zapisywane są ustawienia programu zastępujące stare ustawienia z wiersza poleceń.

/q background uruchamia zadanie TrueCrypt w tle (ikona w zasobniku), o ile opcja ta nie została wyłączona w Ustawieniach.

/silent lub /s

Kiedy określone jest /q, to wstrzymywane są powiadomienia użytkownika (podpowiedzi, wiadomości o błędach, ostrzeżenia itp.) Jeśli nie określimy /q, ta opcja nie będzie działać.

/mountoption lub /m

ro lub readonly: Zamontuj wolumen jako tylko do odczytu.

rm lub removable: Zamontuj wolumen jako usuwalny nośnik.

ts lub timestamp: Nie zachowuj znacznika czasu modyfikacji kontenera.

sm lub system: Zamontuj partycję z zakresu klucza systemu szyfrowania (na przykład partycję znajdującą się na zaszyfrowanym dysku systemowym innego, nieuruchomionego systemu operacyjnego) bez autoryzacji przed uruchomieniem. Opcja przydatna podczas przywracania kopii zapasowej lub podczas naprawy.
Ważne: Jeśli jako parametr /p podasz hasło, to upewnij się, że jest zgodne ze standardami układu klawiatur jak w U.S. (hasło będzie wpisywane w środowisku komputera przed uruchomieniem Windowsa, gdzie niedostępne są niestandardowe układy klawiatur).

bk lub headerbak: Montuje wolumen używając połączonego nagłówka kopii zapasowej.
Uwaga: Wszystkie wolumeny utworzone w wersji TrueCrypt 6.0 lub nowszej zawierają połączony nagłówek kopii zapasowej (znajdujący się na końcu wolumenu).

recovery: Nie sprawdza żadnej sumy kontrolnej z nagłówka wolumenu. Skorzystaj z tej opcji tylko gdy uszkodzony jest nagłówek wolumenu i nie można zamontować wolumenu nawet przy pomocy opcji headerbak.

Przykład: /m ro. Aby ustawić więcej opcji montowania, użyj np..: /m rm /m ts


TrueCrypt Format.exe (Kreator tworzenia wolumenu TrueCrypt):

/noisocheck lub /n

Nie sprawdza, czy dyski ratunkowe TrueCrypt są poprawnie wypalone.

OSTRZEŻENIE:Nigdy nie używaj tej opcji do ułatwienia ponownego wykorzystania utworzonego wcześniej Dysku ratunkowego TrueCrypt. Należy utworzyć nowy Dysk ratunkowy za każdym razem, gdy szyfrujesz partycję systemową/dysk systemowy, nawet jeśli użyjesz tego samego hasła. Utworzony wcześniej Dysk ratunkowy nie może być powtórnie użyty – został utworzony dla konkretnego, innego klucza głównego.


Składnia

TrueCrypt.exe [/a [devices|favorites]] [/b] [/c [y|n]] [/d [drive letter]] [/e] [/f] [/h [y|n]] [/k keyfile lub search path] [/l drive letter] [/m {bk|rm|recovery|ro|sm|ts}] [/ppassword] [/q [background|preferences]] [/s] [/v volume] [/w]

“TrueCrypt Format.exe” [/n]

Kolejność, w której zostały ustawione opcje nie ma znaczenia.


Przykłady

Zamontuj wolumen d:\ myvolume jako pierwszą literę dysku. Zostaniesz poproszony o hasło (nie wyświetli się główne okno programu):

truecrypt /q /v d:\myvolume

Zdemontuj wolumen z przypisaną literą X (nie wyświetli się główne okno programu):

truecrypt /q /dx

Zamontuj wolumen nazwany myvolume.tc jako dysk z literą X używając hasła MyPassword. TrueCrypt otworzy okno eksploratora i zasygnalizuje dźwiękiem; montowanie nastąpi automatycznie:

truecrypt /v myvolume.tc /lx /a /p MyPassword /e /b

 

 

Cyfrowa Matka

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *