Truecrypt – Główne okno programu

Polecenie Wybierz plik

Pozwala na wybranie utworzonego z pliku wolumenu. Po wybraniu wolumenu, możesz wykonywać na nim wiele różnych operacji, m.in. zamontować go (klikając ‘Zamontuj’). Wolumen wybierzesz też przeciągając jego ikonkę do głównego okna programu lub przeciągając go na ikonę ‘TrueCrypt.exe’ (automatycznie uruchomi się wtedy program TrueCrypt).

Polecenie Wybierz urządzenie

Pozwala na wybranie partycji TrueCrypt lub urządzenia magazynującego (przenośne urządzenie USB). Gdy już je wybierzesz, będziesz mógł zacząć przeprowadzać na nich wiele operacji (jak choćby zamontować je).

W sekcji Automatycznie zamontuj urządzenia poniżej opisany jest inny, wygodniejszy sposób na montowanie urządzeń i partycji.

Polecenie Zamontuj

Po kliknięciu opcji ‘Zamontuj’, program rozpocznie montowanie wybranego wolumenu używając zapamiętanego hasła (jeśli takie istnieje) i jeśli żadne z nich nie działa, zostaniesz poproszony o jego podanie i/lub podanie plików klucza – dopiero po podaniu poprawnego hasła i/lub plików klucza wolumen zostanie zamontowany.

Ważne: Gdy wyjdziesz z programu TrueCrypt, jego sterownik mimo to nie przerywa swojej pracy, dlatego wszystkie wolumeny pozostają nadal zamontowane.

Polecenie Automatycznie zamontuj urządzenia

To polecenie pozwala na automatyczne montowanie partycji i urządzeń TrueCrypt bez potrzeby ich ręcznego wybierania (klikając ‘Wybierz urządzenie’). TrueCrypt skanuje po kolei nagłówki wszystkich partycji/urządzeń dostępnych w twoim systemie (skanuje cały system oprócz urządzeń typu dyski DVD i innych) i próbuje zamontować je jako wolumeny. Pamiętaj, że zaszyfrowane partycje/urządzenia TrueCrypt nie są oznaczone, dlatego nie da się ich zidentyfikować, ani ustalić, jakim szyfrem były zaszyfrowane. Dlatego TrueCrypt tak naprawdę nie odnajduje partycji, tylko próbuje montować każdą partycję i każde urządzenie znajdujące się w systemie, nawet te niezaszyfrowane, używając do tego wszelkich algorytmów szyfrowania i zapisanych haseł (jeśli takowe są). To wszystko sprawia, że cały ten proces trwa bardzo długo, zwłaszcza na wolnych komputerach.

Jeśli podane hasło jest nieprawidłowe, następuje próba montowania przy użyciu zapisanych haseł. Zostawiając puste pola hasła i niezaznaczone pole Użyj plików klucza, program do automatycznego montowania partycji/urządzeń użyje tylko haseł zapisanych w pamięci. Możesz pominąć monit wprowadzania hasła, jeśli nie chcesz ustawiać żadnych opcji montowania klikając opcję Automatycznie zamontuj urządzenia i trzymając jednocześnie klawisz Shift (użyte będą tylko zapamiętane hasła, jeśli takie istnieją).

Litery dysku zostaną przypisane im w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlone na liście dysków w głównym oknie program.

Polecenie Zdemontuj

To polecenie pozwala na zdemontowanie wolumenu wybranego z listy dysków. Zdemontowanie wolumenu oznacza jego zamknięcie i zablokowanie funkcji odczytu wolumenu i zapisu/kopiowania danych z wolumenu/do wolumenu.

Polecenie Zdemontuj wszystkie

Uwaga: informacje z tej sekcji dotyczą wszystkich elementów z menu jak i przycisków z tym samym lub podobnym tytułem polecenia (np. poniższe informacje znajdą też zastosowanie w przypadku elementu Zdemontuj wszystkie w menu paska zasobnika systemowego).

Ta funkcja pozwala na zdemontowanie wielu wolumenów TrueCrypt na raz. Zdemontowanie wolumenu oznacza jego zamknięcie i zablokowanie funkcji odczytu wolumenu i zapisu/kopiowania danych na wolumen. Wybierając to polecenie zdemontujesz wszystkie wolumeny oprócz:

  • Partycji/dysków z zakresu klucza aktywnego system szyfrowania (czyli np. zaszyfrowanej partycji systemowej lub niesystemowej partycji znajdującej się na zaszyfrowanym dysku systemowym zamontowanej, kiedy zaszyfrowany system operacyjny pozostaje uruchomiony).
  • Wolumenów niedostępnych zalogowanemu obecnie użytkownikowi (np. wolumen został zamontowany na koncie innego użytkownika komputera).
  • Wolumenów niewyświetlonych w oknie programu TrueCrypt (np. kiedy TrueCrypt próbuje zdemontować ulubione wolumeny systemowe, a włączona jest opcja ‘Zezwalaj tylko administratorom na przeglądanie i demontowanie ulubionych wolumenów systemowych’.

Polecenie Wymaż zapamiętane dane

Używając tej funkcji wymażesz wszystkie dane zapisane w pamięci sterownika (które mogą też zawierać przetworzone dane pliku klucza). Przycisk jest nieaktywny, gdy w pamięci niema żadnych haseł. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do podsekcji Hasło zapisane w pamięci sterownika, którą znajdziesz w sekcji Montowanie wolumenów TrueCrypt.

Polecenie Nigdy nie zapisuj historii

Jeśli nie zaznaczyłeś tej opcji, nazwy plików lub/i ścieżki ostatnich dwudziestu plików/urządzeń, które TrueCrypt próbował zamontować jako wolumeny będą zapisywane w Pliku historii (jego zawartość wyświetlisz klikając na pole wyboru wolumenu w głównym oknie programu).

Jeśli jednak zaznaczysz tę opcję, TrueCrypt wyczyści rejestr wpisów wybieranych plików Windowsa za każdym razem, gdy z okna wyboru pliku Windows wybierzesz kontener lub plik klucz. Dodatkowo, jako „katalog bieżący” ustawia domowy folder użytkownika (w trybie przenośnym bieżącym katalogiem będzie folder, z którego uruchomiłeś program TrueCrypt). Dzięki temu w oknie wyboru pliku nie zostanie zapisana ścieżka ostatnio zamontowanego kontenera (czy ostatnio wybranego pliku klucza). Pamiętaj jednak, że przeprowadzanie opisanych tu operacji nie gwarantuje ci pewności i bezpieczeństwa (patrz dział Wymagania i środki ostrożności), dlatego dla pewności najlepiej jest zaszyfrować partycję systemową/dysk systemowy (Szyfrowanie systemu).

Dodatkowo, mając zaznaczoną opcję Nigdy nie zapisuj historii, pole ścieżki wolumenu jest czyszczone za każdym razem, gdy ukrywasz TrueCrypt.

Ważne: Historię wolumenu wyczyścisz ręcznie wybierając Narzędzia -> Wyczyść historię wolumenu.

Polecenie Wyjdź

Zamyka aplikację TrueCrypt. Sterownik programu jednak nadal działa i wolumeny nie są demontowane.

Gdy program działa w trybie przenośnym i sterownik nie jest używany (zamknięte są wszystkie okna aplikacji i Kreator tworzenia wolumenu i niezamontowane są żadne wolumeny), to następuje dezaktywacja sterownika. Pracując na systemie Windows Vista lub nowszej wersji Windowsa pozostaniesz w tym trybie i wymusisz demontowanie wolumenu/zamontowanie zapisywalnego wolumenu NTFS, to możliwe, że wyjście z programu TrueCrypt nie zdezaktywuje sterownika (wtedy dezaktywuje go dopiero całkowite zamknięcie/ponowne uruchomienie systemu). Jest to mechanizm, który chroni przed pojawieniem się błędów związanych z usterką Windowsa (aplikacje używające zdemontowanego wolumenu uniemożliwiłyby ponowne uruchomienie programu TrueCrypt).

 

Narzędzia wolumenu

Zmień hasło wolumenu
Pozycję znajdziesz w Wolumeny -> Zmień hasło wolumenu w sekcji Menu programu.

Ustaw algorytm wyprowadzania klucza nagłówka
Pozycję znajdziesz w Wolumeny -> Ustaw algorytm wyprowadzania klucza nagłówka w sekcji Menu programu.

Zapasowy nagłówek wolumenu
Pozycję znajdziesz w Narzędzia -> Zapasowy nagłówek wolumenu w sekcji Menu programu.

Przywróć nagłówek wolumenu
Pozycję znajdziesz w Narzędzia -> Zmień hasło wolumenu w sekcji Menu programu.

 

Menu programu

Uwaga: Aby oszczędzić miejsce, opisaliśmy tu tylko mniej oczywiste elementy menu.

Wolumeny -> Automatycznie zamontuj wszystkie wolumeny utworzone z urządzeń
Zobacz sekcję Automatyczne montowanie urządzeń w dziale Główne okno programu.

Wolumeny -> Zdemontuj wszystkie zamontowane wolumeny
Zobacz sekcję Zdemontuj wszystkie w dziale Główne okno programu.

Wolumeny -> Ustaw algorytm wyprowadzania klucza nagłówka
Ta funkcja pozwala na ponowne zaszyfrowanie nagłówka wolumenu kluczem nagłówka wyprowadzonego za pomocą innej funkcji PRF (możesz użyć np. HMAC-SHA-512 zamiast HMAC-RIPEMD-160). Pamiętaj: nagłówek wolumenu zawiera główny klucz szyfrowania(ten, którym został zaszyfrowany wolumen). Dzięki temu po zastosowaniu tej funkcji nie dochodzi do utraty danych z wolumenu. Więcej na ten temat dowiesz się z sekcji Wyprowadzanie klucza nagłówka, sól i liczba iteracji.


Uwaga: TrueCrypt reszyfrując nagłówek wolumenu najpierw 256 razy nadpisuje oryginalny nagłówek losowymi danymi, zabezpieczając w ten sposób nadpisany nagłówek przed atakami (próba odzyskania nadpisanego nagłówka specjalnymi technikami – mikroskopią sił magnetycznych i skaningową mikroskopią tunelową). Więcej o sposobach obrony i zabezpieczeniami w dziale Wymagania i środki ostrożności.


Wolumeny -> Zmień hasło wolumenu

Pozwala na zmianę hasła wybranego wolumenu (niezależnie od tego, czy jest to ukryty czy standardowy wolumen). Zmieniane są tylko klucz nagłówka i drugorzędny klucz nagłówka (tryb XTS), a klucz główny pozostaje ten sam. Dzięki tej funkcji i przy pomocy klucza szyfrowania nagłówka (wyprowadzonego z nowego hasła) ponownie zaszyfrujesz nagłówek wolumenu. Nagłówek wolumenu zawiera główny klucz szyfrowania, którym to został zaszyfrowany wolumen – dlatego po użyciu tej funkcji nie utracisz danych przechowywanych w wolumenie (a zmiana hasła potrwa tylko kilka sekund). Aby zmienić hasło wolumenu kliknij na Wybierz plik lub Wybierz urządzenie, następnie wybierz swój wolumen i z menu Wolumeny wybierz Zmień hasło wolumenu. Informacje na temat zmiany hasła do autoryzacji rozruchu systemu znajdziesz w sekcji System -> Zmień hasło.

PKCS-5 PRF

W tym polu wybierzesz algorytm, który będzie używany do wyprowadzania nowych kluczy nagłówka wolumenu (więcej w sekcji Wyprowadzanie klucza nagłówka, sól i liczba iteracji) i do generowania nowej soli (więcej o tym w sekcji Generator losowych liczb).

Uwaga: TrueCrypt ponownie szyfrując nagłówek wolumenu najpierw 256 razy nadpisuje oryginalny nagłówek używając losowych danych. W ten sposób program zabezpiecza nagłówek przed atakami (próba odzyskania nadpisanego nagłówka specjalnymi technikami – mikroskopią sił magnetycznych i skaningową mikroskopią tunelową). Więcej o sposobach obrony i zabezpieczeniami w dziale Wymagania i środki ostrożności.

Zobacz też dział Wymagania i środki ostrożności.

Wolumeny -> Dodaj/usuń pliki klucza do/z wolumenu
Volumes -> Usuń wszystkie pliki klucza z wolumenu

Zobacz dział Pliki klucza.

System -> Zmień hasło

Tutaj zmienisz hasło do autoryzacji (patrz dział Szyfrowanie systemu).

WAŻNE: Dysk ratunkowy TrueCrypt pozwala na przywrócenie danych klucza, jeśli ulegną one zniszczeniu/zostaną utracone. Przywracając je, odtwarzasz też hasło obowiązujące w momencie tworzenia dysku ratunkowego. Dlatego ważne jest, aby po każdej zmianie hasła zniszczyć stary dysk ratunkowy i utworzyć nowy na jego miejsce (wybierz System -> Utwórz dysk ratunkowy) – dzięki temu atakujący nie będzie miał dostępu do starego hasła i dane z zaszyfrowanej partycji systemowej/dysku systemowego będą bezpieczne. Zobacz też dział Wymagania i środki bezpieczeństwa.

Więcej na temat zmiany hasła w sekcji Wolumeny -> Zmień hasło wolumenu powyżej.

System -> Zamontuj bez autoryzacji przed uruchomieniem

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz montować partycję z zakresu klucza systemu szyfrowania bez autoryzacji przed rozruchem systemu, na przykład partycję zlokalizowaną na zaszyfrowanym dysku systemowym, na którym znajduje się inny (nieuruchomiony) system operacyjny. Ta funkcja przydaje się, kiedy np. chcesz utworzyć kopię zapasową systemu operacyjnego zaszyfrowanego TrueCrypt lub naprawić system działając na innym, drugim systemie.

Ważne: Jeśli chcesz zamontować wiele partycji na raz, kliknij ‘Automatycznie zamontuj urządzenia’, następnie ‘Opcje montowania’ i zaznacz opcję ‘Montuj partycję system szyfrowania bez autoryzacji przed uruchomieniem’.

Pamiętaj, że przy użyciu tej funkcji nie zamontujesz rozszerzonych (logicznych) partycji znajdujących się na całkowicie zaszyfrowanym dysku systemowym.

Ulubione -> Dodaj zamontowane wolumeny do ulubionych
Ulubione -> Organizuj ulubione wolumeny
Ulubione -> Zamontuj ulubione wolumeny

Zobacz rozdział: Ulubione wolumeny.

Ulubione -> Dodaj zamontowany wolumen do systemowych ulubionych
Ulubione -> Organizuj ulubione wolumeny systemowe

Zobacz rozdział: Ulubione wolumeny systemowe.

Narzędzia: Wyczyść historię wolumenu

Ta funkcja czyści listę zawierającą nazwy plików (wolumeny założone w pliku) i ścieżki ostatnich dwudziestu zamontowanych wolumenów.

Narzędzia -> Tools -> Ustawienia dysku podróżnego

Zobacz dział Tryb przenośny.

Narzędzia -> Generator pliku klucza

Zobacz sekcję Narzędzia -> Generator pliku klucza w rozdziale Pliki klucza.

Narzędzia -> Kopia zapasowa nagłówka wolumenu Tools

Narzędzia -> Odtwórz nagłówek wolumenu

W większości przypadków, wolumen nie może być zamontowany w razie uszkodzenia nagłówka wolumenu TrueCrypt. Dlatego wersja programu TrueCrypt 6.0 i nowsze dbają o to, by każdy wolumen zawierał tzw. połączony nagłówek wolumenu (zlokalizowany na krańcu wolumenu). Możesz dodatkowo zabezpieczyć nagłówek, tworząc kopię zapasową nagłówka zewnętrznego wolumenu. Utworzysz ją, klikając Wybierz urządzenie lub Wybierz plik, klikając na wolumen i wybierając Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową nagłówka. Następnie stosuj się do instrukcji na ekranie.

Uwaga: Kopia zapasowa nagłówka (połączona lub zewnętrzna) nie jest kopią oryginalnego nagłówka wolumenu, ponieważ zaszyfrowana jest za pomocą innego klucza nagłówka, który z kolei wyprowadzony został przy użyciu całkiem innej soli (zobacz sekcję Wyprowadzanie klucza nagłówka, sól i liczba iteracji). W razie zmiany hasła wolumenu lub/i plików klucza lub w przypadku odtworzenia nagłówka z połączonej (albo zewnętrznej) kopii nagłówka, zarówno nagłówek wolumenu jak i kopia zapasowa nagłówka (połączona w wolumenie) zostają ponownie zaszyfrowane (kluczami nagłówka wyprowadzonymi za pomocą nowo wygenerowanych soli, przy czym sól dla nagłówka wolumenu jest inna niż sól dla kopii nagłówka). Każda sól jest generowana przez Generator losowych liczb TrueCrypt (patrz: sekcja Generator losowych liczb).

Uszkodzony nagłówek wolumenu naprawisz za pomocą jednej z tych kopii – zewnętrznej lub połączonej. Rozpocznij naprawę, klikając Wybierz urządzenie lub Wybierz plik, po czym wybierz wolumen, przejdź do Narzędzia i kliknij Odtwórz nagłówek wolumenu i stosuj się do instrukcji podanych na ekranie.

Ważne: Gdy odtwarzasz nagłówek wolumenu, odtwarzane jest jednocześnie hasło wolumenu ważne w czasie tworzenia kopii. Dodatkowo, jeśli plik(i) klucza były wymagane do zamontowania wolumenu (w momencie, gdy wykonywana była kopia), to będą one też niezbędne do ponownego zamontowania wolumenu już po przywróceniu nagłówka wolumenu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Schemat szyfrowania. Warto zadbać o uaktualnianie kopii zapasowej nagłówka wolumenu – to znaczy tworzyć nową kopią zapasową po każdej zmianie hasła wolumenu lub/i jego plików klucza.

Uwaga: Pliki kopii zapasowej zewnętrznego nagłówka (za wyjątkiem soli – ciągu losowych liczb) nie zawierają żadnych niezaszyfrowanych danych, poza tym nie mogą być rozszyfrowane bez podania hasła/dostarczenia pliku(plików) klucza. Więcej w dziale Szczegóły techniczne.

W kopii zapasowej zewnętrznego nagłówka znajduje się nagłówek standardowego wolumenu i miejsce, w którym może znaleźć się nagłówek ukrytego wolumenu (nawet jeśli go nie ma w twoim wolumenie – względy bezpieczeństwa). Jeśli w wolumenie faktycznie nie ma ukrytego wolumenu, miejsce dla niego przeznaczone zostanie wypełnione losowymi danymi (również ze względów bezpieczeństwa, pozwala to na zastosowanie tzw. metody wyparcia).

Odtwarzając nagłówek wolumenu będziesz musiał zaznaczyć typ wolumenu (wybrać, czy jest to wolumen standardowy, czy ukryty). Wolumeny odtwarza się pojedynczo – jeden odtworzony wolumen przypada na jedną sesję, dlatego jeśli chcesz odtworzyć oba nagłówki, to funkcji musisz użyć dwukrotnie (znajdź Narzędzia -> Odtwórz nagłówek wolumenu). Wymagane jest podanie prawidłowego hasła (ważnego w momencie tworzenia kopii zapasowej nagłówka) bądź dodatkowo podanie zgodnych plików klucza. Hasło/pliki klucza na zasadzie prób i błędów automatycznie zadecydują o typie odtwarzanego nagłówka wolumenu (standardowy/ukryty).

Uwaga: Dwukrotne podanie nieprawidłowego hasła (i/lub plików klucza) potrzebnych do zamontowania wolumenu spowoduje, że TrueCrypt będzie dodatkowo automatycznie próbował zamontować go za pomocą połączonej kopii nagłówka (nie porzuca prób montowania przy użyciu głównego nagłówka) podczas każdej próby zamontowania wolumenu przez użytkownika (aż do momentu, gdy użytkownik sam przerwie operację). Jeśli jednak nie powiedzie się rozszyfrowanie głównego nagłówka, ale programowi uda się rozszyfrować połączoną kopię nagłówka, to wolumen zostaje zamontowany, a użytkownik dostaje informację o uszkodzeniu nagłówka wolumenu i instrukcje jak go naprawić.

Ustawienia -> Preferencje

Uruchamia okno dialogowe Preferencje, gdzie zmienisz m.in. ustawienia opisane poniżej:

Wymaż zapisane hasła po wyjściu z programu

Jeśli zaznaczysz tę opcję, hasła (które mogą też zawierać treść pliku klucza) zapisane w pamięci sterownika będą wymazane po wyjściu z TrueCrypt.

Zapisuj hasła w pamięci sterownika

Dzięki tej opcji wszystkie hasła i/lub przetworzona zawartość pliku klucza 4 ostatnich zamontowanych wolumenów zostają zapisywane w pamięci. To pozwala na montowanie wolumenów bez potrzeby wielokrotnego podawania ich haseł (i wybierania odpowiednich plików klucza). Program TrueCrypt nigdy nie zapisuje haseł na dysk (patrz: rozdział Wymagania i środki ostrożności). Zapamiętywanie haseł możesz włączyć i wyłączyć w Preferencjach (Ustawienia -> Preferencje) i w okienku wpisywania hasła. Za to zapamiętywanie hasła do autoryzacji rozruchu w przypadku zaszyfrowanych partycji bądź dysku włączysz w ustawieniach systemu szyfrowania (Ustawienia -> ‘System szyfrowania’).

Otwórz okno eksploratora po zamontowaniu wolumenu

Po zaznaczeniu tej opcji TrueCrypt będzie automatycznie otwierał okno eksploratora po zamontowaniu wolumenu, a dokładniej katalog główny, w którym znajduje się zamontowany wolumen (np. T:\).

Używaj innej ikony na pasku zadań jeśli zamontowane są wolumeny

Gdy włączysz tę opcję, ikona aplikacji TrueCrypt wyświetlana na pasku zadań będzie inna w momencie, kiedy zamontowany jest wolumen, za wyjątkiem:

  • Partycji/dysków z zakresu klucza aktywnego systemu szyfrowania (np. partycja systemowa zaszyfrowana programem TrueCrypt lub niesystemowa partycja umieszczona na dysku systemowym zaszyfrowanym TrueCrypt, zamontowanych podczas pracy na zaszyfrowanym systemie operacyjnym).
  • Wolumenów TrueCrypt, które nie są w pełni dostępne (np. wolumeny zamontowane na koncie innego użytkownika).
  • Wolumenów TrueCrypt niewyświetlonych w oknie programu TrueCrypt. Przykładem mogą być ulubione wolumeny systemowe, niewyświetlane dla użytkowników bez uprawnień administratorskich, pod warunkiem, że zaznaczona jest opcja ‘Pozwalaj tylko administratorom na przeglądanie i demontowanie ulubionych wolumenów systemowych TrueCrypt’.

Praca TrueCrypt w tle – Włączona

Zobacz dział Zadanie TrueCrypt w tle.

Praca TrueCrypt w tle – opuść program gdy niezamontowane są wolumeny

Jeśli zaznaczyłeś tę opcję, program TrueCrypt działający w tle jest automatycznie wyłączany, gdy wykryje, że w systemie nie ma zamontowanych żadnych wolumenów. Należy pamiętać, że w trybie przenośnym ta opcja nie może być wyłączona. Przejdź do działu Zadanie TrueCrypt w tle po więcej informacji na ten temat.

Automatcznie zdemontuj wolumen

Wolumen jest automatycznie demontowany, po tym jak przez wartość n minut żadne dane nie zostały zapisane/odczytane z wolumenu.

Wymuś automatyczne demontowanie nawet gdy wolumen zawiera otwarte pliki lub katalogi

Opcja ta dotyczy tylko automatycznego demontowania (nie dotyczy zwykłego demontowania). Wymusza demontowanie wolumenu (bez powiadamiania) zawierającego otwarte pliki lub katalogi (tj. pliki/katalogi używane przez system czy aplikacje).

Montowanie wolumenów TrueCrypt

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przeczytaj sekcje ‘Montowanie’ i ‘Automatyczne montowanie urządzeń’ w dziale Główne okno programu.

Zapamiętaj hasła w pamięci sterownika

Tę opcję ustawia się w okienku wpisywania hasła, a co za tym idzie, jest ważna tylko podczas tej konkretnej próby montowania wolumenu. Jeśli chcesz, aby była ustawiana domyślnie, przejdź do Preferencji. Więcej znajdziesz w podsekcji Ustawienia -> Preferencje, punkt Zapamiętaj hasła w pamięci sterownika w sekcji Menu programu.

Opcje montowania

Opcje montowania mają wpływ na parametry montowanego wolumenu. Okno Opcje montowania otworzysz klikając przycisk Opcje montowania w oknie wpisywania hasła. Zapisywanie poprawnego hasła w pamięci gwarantuje, że wolumeny będą automatycznie montowane po kliknięciu Zamontuj. Gdy za pomocą zapisanego hasła chcesz zmienić opcje montowania obecnie montowanego wolumenu, przytrzymaj klawisz Control (Ctrl), klikając jednocześnie Zamontuj lub na ulubiony wolumen w menu Ulubione, albo wybierz Zamontuj z opcjami z menu Wolumeny. Domyślne opcje montowania ustawisz w preferencjach programu (Ustawienia -> Preferencje).

Zamontuj wolumen w trybie tylko do odczytu

Uniemożliwia zapis danych na zamontowany wolumen.

Zamontuj wolumen jako usuwalny nośnik

Zobacz sekcję Wolumen zamontowany jako usuwalny nośnik.

Użyj kopii nagłówka połączonej w wolumenie jeśli jest dostępna

Wszystkie wolumeny utworzone w programie TrueCrypt 6.0 lub w jego nowszych wersjach zawierają połączoną kopię nagłówka (umieszczoną na końcu wolumenu). Gdy zaznaczysz tę opcję, TrueCrypt będzie próbował zamontować wolumen używając kopii nagłówka. Nie musisz używać tej opcji do zamontowania wolumenu w razie uszkodzenia kopii nagłówka. Nagłówek możesz naprawić wybierając Narzędzia -> Przywróć nagłówek wolumenu.

Zamontuj partycję system szyfrowania bez autoryzacji przed uruchomieniem

Użyj tej opcji w przypadku montowania partycji z zakresu klucza systemu szyfrowania bez autoryzacji przed uruchomieniem (partycji znajdującej się na zaszyfrowanym dysku systemowym innego, nieuruchomionego systemu operacyjnego). Ta opcja przyda ci się, jeśli będziesz potrzebował utworzyć kopię zapasową lub naprawić zaszyfrowany system operacyjny (działając na innym systemie operacyjnym). Można używać jej równolegle z funkcjami: ‘Automatycznie zamontuj urządzenia’ i ‘Automatycznie zamontuj wszystkie wolumeny utworzone w urządzeniach’.

Ochrona ukrytego wolumenu

Zobacz sekcję Ochrona ukrytych wolumenów przed uszkodzeniem.

 

Cyfrowa Matka

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *